Co jsou revize plynu – revize plynových zařízení

 Revizí plynového zařízení se rozumí provádění vyhláškou 85/1978 Sb. stanovených úkonů, které provádí revizní technik s platným oprávněním pro revize plynu. Práci revizního technika je v zákonných lhůtách povinen zajišťovat (objednávat) provozovatel plynového zařízení. Smyslem revize plynového zařízení je ověřovat v zákonných lhůtách způsobilost plynového zařízení k jeho bezpečnému a spolehlivému provozu, vydávat o něm potvrzení provozovateli a závazně nařizovat odstraňování zjištěných závad.

Kdo provádí revize plynových zařízení – revize plynu

Revize plynových zařízení provádí revizní technik s platným oprávněním k provádění revizí vyhrazených plynových zařízení. Produktem revizního technika je revizní zpráva určená provozovateli plynového zařízení, kterou je provozovatel povinen uchovat pro případnou kontrolu anebo pojistnou událost.

Kdo zodpovídá za provádění revizí plynových zařízení

Za provádění revizí plynových zařízení zodpovídá jejich provozovatel, případně jím písemně pověřená odpovědná osoba. Tato sjednává s revizním technikem revize v zákonných lhůtách dle vyhlášky.

Lhůty provádění revizí plynových zařízení

Revize plynových zařízení (revize plynu) jsou dvojího druhu a jejich lhůty jsou stanoveny vyhláškou 85/1978 Sb.

 • výchozí revize plynu – provádí se pouze jednou před uvedením plynového zařízení do provozu
 • provozní revize plynu – provádí se opakovaně minimálně 1x za 3 roky

Co zahrnují revize plynových zařízení

Předmětem revize plynového zařízení je jednak vizuální prohlídka všech částí plynového zařízení, plyninstalace, spojů, armatur, ventilů, regulátorů a měřidel, dále pak měření úniků plynu detekčním přístrojem, kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého, kontrola předpisového označení všech prvků, umístění výstražných a informačních cedulí a dalších náležitostí plynového zařízení v souladu s platným zněním příslušných norem.

Povinné úkony, prováděné revizním technikem v rámci revize plynových zařízení, zahrnují :

 • Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního ventilu
 • Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěru větví stoupacích vedení
 • Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti plynoměrů
 • Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů
 • Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti plynových spotřebičů
 • Kontrola umístění plynových spotřebičů z hlediska větrání prostor
 • Celková vizuální kontrola umístění a stavu plynovodu
 • Vizuální kontrola umístění a stavu plynovodu společných prostor
 • Kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů
 • Kontrola přítomnosti CO (oxidu uhelnatého)

 Doklady, které je povinen připravit provozovatel před revizí plynových spotřebičů

Plynové spotřebiče s výkonem do 50 kW nad 50 kW
Místní provozní řád   X
Revizní knihy plynových spotřebičů   X
Revizní protokol o poslední kontrole a revizi spalinových cest X X
Návod k obsluze plynového spotřebiče X X
Protokol o poslední revizi elektro, protokol o výchozí revizi plynu, protokol o poslední provozní revizi plynu X X

 

 

Na která plynová zařízení je potřeba zajišťovat revize ?

Revize plynových zařízení je potřeba zajišťovat na všechna plynová zařízení, provozované konkrétním provozovatelem :

 • Revize terénních plynovodů
 • Revize obecních plynovodů
 • Revize domovních plynovodů
 • Revize plynových nádrží
 • Revize plynových nádob
 • Revize plynových kotlů
 • Revize plynových přímotopů
 • Revize plynových sporáků
 • Revize plynových trub
 • Revize plynových lednic
 • Revize plynových svítidel
 • Revize mobilních plynových topidel
 • Revize plynových kotelen
 • Revize dalších plynových zařízení

 

Provádíme revize plynových zařízení v celé ČR

Naši revizní technici pro plynová zařízení provádějí revize většiny plynových zařízení v celé České republice. Provádíme revize většiny plynových zařízení v domácnostech, bytových domech, ve firmách a v komerčních i veřejných budovách, v terénu, v plynových kotelnách, plynových rozvodnách apod. 

 


 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízeníOblast*: ------------->
Vyberte kraj
------------->
Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

print