Co jsou kontroly plynu – kontroly plynových zařízení

Kontrolou plynového zařízení se rozumí provádění vyhláškou 85/1978 Sb. stanovených úkonů, které je provozovatel plynového zařízení povinen vykonávat periodicky v minimálně určených lhůtách. Smyslem kontrol plynových zařízení je ujištění provozovatele o takovém stavu plynového zařízení, který zaručuje jeho spolehlivý provoz a bezpečné užívání.

Kdo provádí kontroly plynových zařízení

Kontroly plynových zařízení (lidově kontroly plynu) je povinen provádět jejich provozovatel, případně provozovatel objektu, v němž se plynové zařízení nachází, anebo jím pověřená odpovědná osoba.

Lhůty provádění kontrol plynových zařízení

Kontroly plynových zařízení je provozovatel povinen vykonávat nejméně 1x ročně. V prvním roce po provedení revize se kontrola plynového zařízení neprovádí.

Co zahrnují kontroly plynových zařízení

Povinné úkony, které spadají pod kontrolu plynových zařízení, jsou dány vyhláškou a zahrnují tyto práce :

 • Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního ventilu
 • Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěru větví stoupacích vedení
 • Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti plynoměrů
 • Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů
 • Vizuální kontrola umístění a stavu plynovodu společných prostor
 • Kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů

 Povinnosti osoby odpovědné za provoz plynovodu a plynových spotřebičů

 • Vést a aktualizovat provozní dokumentaci plynového zařízení
 • Dbát na odbornou způsobilost osob, které provádějí revize, montáže, servis a údržbu plynových spotřebičů
 • Vypracovávat a umísťovat na vhodných místech závazné postupy pro případy havarijních situací (únik plynu, požár, výbuch)
 • Zajišťovat dobrý přístup k hlavním uzávěrům plynovodů a jejich ovladatelnost
 • Provádět kontroly plynových zařízení v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb
 • Odstraňovat zjištěné závady v termínech stanovených při kontrolách a revizích
 • Zajišťovat pravidelné kontroly spalinových cest, čištění a revize komínů
 • V případě havárií neprodleně kontaktovat policii, hasiče, záchrannou službu, pohotovostní plynárenskou službu
 • Spolupracovat s dodavatelem plynu při odstavení objektového plynovodu a při uvádění plynovodu do provozu

 


Doporučujeme :  

Demoliční práce bourací práce v Praze a okolí zajišťuje firma Demolice Táborský.

 

 

 

print